Partneriaid prosiect Cymru dros Heddwch

Logo_WCIA.jpgPrif bartner: Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA)

Nod Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yw ysbrydoli pobl i ddysgu a gweithredu ar faterion byd-eang. Wedi'n sefydlu ym 1973 a'n gwreiddiau hanesyddol yn mynd yn ôl i'r 1920au, rydyn ni'n elusen gofrestredig sy'n gweithio yn y Deml Heddwch ac Iechyd, Caerdydd. Rydyn ni'n trefnu trafodaethau a dadleuon cyhoeddus rheolaidd ar faterion byd-eang, ac yn cyflwyno amrywiaeth o weithgareddau sy'n cefnogi pobl ifanc i ddod yn ddinasyddion byd-eang gweithgar. Rydyn ni hefyd yn gartref i Hub Datblygu Rhyngwladol Cymru ac yn cefnogi gweithredu ar amcanion rhyngwladol drwy Gymdeithas y Cenhedloedd Unedig Cymru.

Y Ganolfan fydd yn gyfrifol am sicrhau bod prosiect Cymru dros Heddwch yn cael ei redeg a'i gyflwyno'n llwyddiannus. Er mwyn gwireddu'r amcan hwn, byddwn ni'n gweithio'n agos gyda'r sefydliadau partner canlynol.

www.wcia.org.ukSector Ieuenctid

Logo-Urdd-2014.jpg

Mudiad dynamig yw'r Urdd, sydd â 50,000 o aelodau ledled Cymru. Fe'i sefydlwyd yn 1922 i roi cyfle i blant a phobl ifanc ddysgu a chymdeithasu drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae gwaith dyngarol yn rhan bwysig o hanes yr Urdd, ac mae wedi bod yn cyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da i'r byd ers 1925. Yn y prosiect hwn, byddwn ni'n cydweithio â'r Urdd i ganfod a rhannu hanes dirgel y Neges, ac i gysylltu geiriau pobl ifanc yn y gorffennol gyda safbwyntiau ar heddwch a gwrthdaro heddiw. Bydd hyn yn cynnwys darparu gweithgareddau difyr yn Eisteddfod yr Urdd bob blwyddyn dros gyfnod y prosiect.

www.urdd.cymru

UNA Exchange logoYn gweithio yn y Deml Heddwch ochr yn ochr â Chanolfan Materion Rhyngwladol Cymru, mae Cyfnewid UNA yn cynnig miloedd o gyfleoedd gwirfoddoli mewn mwy na 60 o wledydd o gwmpas y byd. Mae gwirfoddolwyr o Gymru a thramor yn cael cefnogaeth i gymryd rhan mewn prosiectau lleol sy'n gwneud gwahaniaeth go iawn i'w cymunedau cartref. Byddwn ni'n gweithio gyda rhaglen Cyfnewid UNA i ddarparu un prosiect dwys am bythefnos yn un o gymunedau Cymru bob blwyddyn yn ystod prosiect Cymru dros Heddwch – gan alluogi grwpiau lleol i ddatblygu ymwneud dyfnach â threftadaeth heddwch Cymru, ac i gael budd o'r safbwyntiau gwahanol a ddaw gan wirfoddolwyr o wahanol wledydd. www.unaexchange.org

Logo_National_Library_for_Wales.pngSefydlwyd y Llyfrgell Genedlaethol drwy Siarter Frenhinol yn 1907. Hi yw llyfrgell adnau cyfreithiol Cymru, ac mae'n dal dros bedair miliwn o gyfrolau print. Mae ganddi hefyd gasgliad sylweddol o gelf ac adnoddau amlgyfryngol, ac yn ddiweddar cwblhaodd brosiect digido mawr o ddeunyddiau'r Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd y Llyfrgell yn gwneud cyfraniad sylweddol anariannol i'r prosiect: digido Llyfrau Coffa cenedlaethol Cymru ar gyfer y ddau Ryfel Byd, a datblygu llwyfan ar-lein hawdd ei ddefnyddio a fydd yn galluogi unrhyw un i helpu i drawsgrifio Llyfr y Rhyfel Byd Cyntaf. Bydd y Llyfrgell hefyd yn gartref i'n harddangosfa 'Cofio dros Heddwch', ac yn cefnogi'r gwaith o ddigido a chreu archif barhaol o ddeunyddiau treftadaeth heddwch wrth iddyn nhw gael eu darganfod yn ystod y prosiect.

www.llgc.org.uk

Logo_Peoples-Collection-Wales.jpg

Gwefan wedi'i hariannu gan Lywodraeth Cymru yw Casgliad y Werin. Mae'n llawn deunyddiau hynod ddifyr gan gynnwys lluniau, recordiadau sain, dogfennau, fideos a straeon am hanes a threftadaeth Cymru a'i phobl. Mae'n dwyn ynghyd gasgliadau digidol o amgueddfeydd, archifau a llyfrgelloedd, ac mae'n fan lle gall ymwelwyr rannu eu straeon eu hunain am Gymru. Bydd eu cefnogaeth yn helpu i sicrhau y bydd modd rhannu'r dreftadaeth heddwch a gaiff ei chanfod yn ein prosiect ni gyda chynulleidfa eang, a'i chysylltu â map heddwch rhyngweithiol o Gymru. Bydd Casgliad y Werin hefyd yn cyfrannu hyfforddiant mewn technegau digido, ac yn gweithio gyda ni i sefydlu 'canolfannau treftadaeth heddwch' mewn cymunedau lleol gyda Gorsafoedd Treftadaeth Ddigidol â'r holl adnoddau angenrheidiol.

www.casgliadywerin.cymru

Logo_National+Museum+of+Wales.gifCorff a noddir gan Lywodraeth Cymru yw Amgueddfa Cymru. Mae'n cynnwys naw amgueddfa a'i gweledigaeth yw bod yn amgueddfa ddysg o safon fyd-eang.

Mae ymwneud yr Amgueddfa â'r prosiect hwn yn seiliedig ar ei chynlluniau i gofio canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf, a'r awydd i uno Llyfrau Coffa'r Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd, gan fod un yn cael ei ddal gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru a'r llall gan yr Amgueddfa.

Bydd y prosiect yn arwain at ddigido'r ddau lyfr a chreu arddangosfa wedi'i chynllunio ar y cyd, 'Cofio dros Heddwch', a fydd yn edrych ar effaith y ddau ryfel ar Gymru a'r ffordd y gwnaethon nhw arwain at ymgais i sicrhau heddwch.

www.amgueddfacymru.ac.uk

Logo_Yr_Ysgwrn.jpgYr Ysgwrn oedd cartref un o feirdd Cymraeg y Rhyfel Byd Cyntaf, Hedd Wyn. Yn ystod 2015-16 mae'r Ysgwrn yn cael ei ddatblygu'n ganolfan ymwelwyr ac addysg heddwch yn Nhrawsfynydd yng nghanol Parc Cenedlaethol Eryri.

Bydd Cymru dros Heddwch yn cydweithio'n agos â thîm yr Ysgwrn i ddatblygu gweithgareddau dysgu ac ymestyn allan cyhoeddus yn ymwneud â chyfraniad Cymru at yr ymgais i sicrhau heddwch, yn y can mlynedd ers marwolaeth Hedd Wyn yn Passchendaele yn 1917 - symbol o genhedlaeth goll Cymru.

www.eryri-npa.gov.uk/cym/visiting/yr-ysgwrn


Logo-Aberystwyth-University.jpg

Sefydlwyd Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol gynta'r byd yn Aberystwyth yn 1919, gyda'r egwyddor sylfaenol sy'n parhau hyd heddiw: anelu at fyd diogel a mwy cyfiawn. Yn y prosiect hwn, bydd yr Adran yn cefnogi interniaethau a chyfleoedd gwirfoddoli ar gyfer myfyrwyr mewn ysgolion a grwpiau cymunedol, ac yn datblygu cyfleoedd ymchwil ôl-raddedig yn seiliedig ar themâu'r prosiect.

www.aber.ac.uk/cy/

Sefydliad Coffa Astudiaethau Rhyngwladol David Davies (DDMI)

Cafodd Sefydliad Coffa David Davies ei sefydlu yn 1951 i goffáu gwaith rhyngwladolaidd yr Arglwydd Davies Llandinam. Mae cartre'r sefydliad yn Aberystwyth erbyn hyn. Bydd ei gyfraniad at y prosiect yn cyd-fynd â gwaith ymestyn allan cymunedol yr Adran, yn ogystal ag annog ymchwilwyr cymunedol i rannu eu gwaith drwy ddarlithoedd byrion a'i gyhoeddiad achlysurol, The Davies Papers.

www.aber.ac.uk/cy/research/excellence/research-centres-and-groups/ddmi-en/

 

Logo-Cardiff-Uni.jpgMae Prifysgol Caerdydd yn sefydliad ymchwil blaenllaw sydd â 26,000 o fyfyrwyr. Fe'i sefydlwyd yn wreiddiol yn 1883.

Bydd y prosiect yma yn galluogi Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru i ddatblygu ei chysylltiadau presennol gyda sawl adran yn y Brifysgol gan gynnwys Ieithoedd Modern, y Gwyddorau Cymdeithasol, a Gwleidyddiaeth a Chysylltiadau Rhyngwladol. Fel yn achos ein partneriaeth gydag Aberystwyth, byddwn yn darparu cyfleoedd ymchwil israddedig ac ôl-raddedig yn seiliedig ar themâu'r prosiect.

Byddwn hefyd yn manteisio ar arbenigedd y staff academaidd o ran cydweithio cymunedol a chyd-gynhyrchu gwybodaeth, ac yn cefnogi myfyrwyr gwirfoddol i ddarparu gweithgareddau adrodd straeon digidol a gweithgareddau eraill mewn ysgolion lleol.

www.caerdydd.ac.ukY Mudiad Heddwch

Academi Heddwch Cymru

Nod y fenter hon yw sefydlu Academi Heddwch Cymru, yn debyg i'r hyn sy'n bodoli yn y Fflandrys, Catalonia a mannau eraill yn Ewrop. Cafodd y nod hwn gefnogaeth Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn ddiweddar, ac mae aelodau'r fenter wedi arwain gweithgareddau yn y prosiect hwn i edrych ar safbwyntiau presennol yng Nghymru o ran heddwch a gwrthdaro. Er nad yw creu sefydliad parhaol yn un o nodau'r prosiect, mae'r aelodau yn gobeithio y bydd ymchwil cymunedol o'r fath yn helpu i gryfhau'r achos dros greu academi heddwch.

www.walespeaceacademy.blogspot.co.uk/ Logo-Cymdeithas-y-Cymod.jpg

Mae Cymdeithas y Cymod yn rhan o fudiad heddwch rhyngwladol a sefydlwyd yn 1914 fel rhan o'r ymateb i erchyllterau rhyfel yn Ewrop. Mae'r aelodau wedi ymrwymo i weithredu di-drais dros heddwch cyfiawn. Ymhlith gweithgareddau eraill, mae Cymdeithas y Cymod yn hybu addysg heddwch mewn ysgolion, ac mae wedi nodi'r angen am ddeunyddiau addysgu dwyieithog ar dreftadaeth datblygu heddwch Cymru. Byddant felly yn chwarae rhan ymgynghorol allweddol wrth i ni gyflwyno ein Strategaeth Addysgu a Dysgu yn y prosiect hwn.

www.cymdeithasycymod.org.uk

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA