Ysgolion Heddwch yng Nghymru

Global EducationUn o amcanion tymor-hir y prosiect Cymru dros Heddwch yw creu ‘Cynllun Ysgolion Heddwch’ yng Nghymru. Bydd union natur y cynllun hwn yn cael ei archwilio a’i ddatblygu wrth wireddu’r prosiect, ond gall ‘ysgol heddwch’ gynnwys yr elfennau canlynol:
  • archwilio a rhannu treftadaeth Cymru trwy brofi a defnyddio adnoddau cwricwlwm sydd yn gysylltiedig â hanesion unigolion a grwpiau sydd wedi hyrwyddo heddwch yng Nghymru, neu trwy edrych yn feirniadol ar effaith rhyfel ar gymunedau;
  • cyfranogi mewn gweithgareddau prosiect eraill megis ein Cynhadledd Ysgolion blynyddol neu ein Cystadleuaeth Arwyr Heddwch;
  • annog dysgwyr i ddod yn rhan o gynhyrchu ac ymrwymo i ddatganiad ysgol-gyfan sydd yn dangos ymroddiad i heddwch;
  • creu cymuned gynnes a chroesawgar yn seiliedig ar wrando, dealltwriaeth a pharch;
  • datblygu’r sgiliau a’r agweddau sydd yn angenrheidiol i ddysgwyr wrth feddwl yn feirniadol a thrafod yn barchus trwy gynlluniau megis Athroniaeth i Blant;
  • datblygu’r sgiliau a’r agweddau sydd yn angenrheidiol i ddysgwyr wrth feddwl yn feirniadol a thrafod yn barchus trwy gynlluniau megis Athroniaeth i Blant;
  • datblygu arferion ysgol-gyfan sydd yn hyrwyddo cymunedau parchus a heddychlon, megis systemau ‘bydis’ a chyflafareddu;

Peilotio Agweddau Ysgol Gyfan: Beth mae bod yn Ysgol Heddwch yn ei olygu i chi? Mae hi'n bosibl fod gennych eisoes fentrau ar y gweill sydd yb caniatáu i chi fod yn Ysgol Heddychlon. Hoffem adeiladu ar yr hyn sydd yn digwydd eisoes i greu Cynllun Ysgolion Heddwch sydd yn nodweddiadol Gymreig ac sydd yn cefnogi ysgolion wrth ddatblygu cymunedau dysgu llwyddiannus lle gall myfyrwyr ddatblygu fel dinasyddion byd-eang effeithiol gydag agwedd meddwl ymchwilgar tuag at ddigwyddiadau hanesyddol a chyfoes.

Datblygu a Threialu Deunyddiau Newydd: Helpwch i dreialu a datblygu adnoddau newydd, gan gynnwys y rhai sydd yn gysylltiedig â’rBac Cymreig. Hoffem ddatblygu deunyddiau dysgu sydd yn berthnasol i leoliadau ledled Cymru. Efallai yr hoffai’ch myfyrwyr ddyblygu storiâu a deunyddiau am heddychwyr lleol, er enghraifft.

Ymchwilistorïauo a Rhannu ‘Hanesion Cudd’: A oes'na hanesion am bobl neu lefydd yn eich ardal chi yr hoffech chi eu darganfod a’u rhannu? Gall tîm Cymru dros Heddwch gefnogi eich myfyrwyr wrth ennill y sgiliau sydd angen arnynt i ymchwilio hanesion cudd a’u rhannu ag eraill yn greadigol –e.e. trwy ysgrifennu creadigol, storïau digidol, celf neu gerddoriaeth.

Rhwydwaith Ysgolion Heddwch: Rydym ni wrthi yn datblygu Rhwydwaith o Ysgolion Heddwch yng Nghymru. Bydd hyn yn caniatáu i ni gadw mewn cysylltiad â rhannu newyddion am ddatblygiadau, digwyddiadau ac adnoddau.

Ym well syniad am yr hyn a olygir gan dreftadaeth heddwch, arwyr heddwch ac ysgolion heddwch, darllenwch yr esboniad cychwynnol hwn. Adnodd defnyddiol sydd yn archwilio’r syniad o hyrwyddwyr heddwch yw 'Peace People who Changed the World', adnodd ar gyfer Cyfnod Allweddol 4 a gynhyrchwyd gan Pax Christi. Mae’n cynnwys deg stori fywgraffiadol a thaflenni gwaith (Saesneg yn unig).

Y mae rhai ysgolion yng Nghymru eisoes yn aelodau cynlluniau ysgolion heddwch ac rydym yn gobeithio gwrando ac adeiladu ar eu profiadau er mwyn creu cynllun sydd yn nodweddiadol Cymreig.

A hoffech chi fod yn rhan o’r daith hon? Os felly, cysylltwch â Chydlynydd Dysgu Cymru dros Heddwch trwy e-bostio janeharries@wcia.org.uk.

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA