templeofpeacegarden.png

Cysylltwch â ni - y de

029 2082 1051

cymrudrosheddwch@wcia.org.uk

Cymru dros Heddwch, y Deml Heddwch ac Iechyd, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP.

northwalesurdd.png

Cysylltwch â ni - y gogledd

07498 309779 

cymrudrosheddwch@wcia.org.uk

 Llanfairfechan & Penrhyndeudraeth, Gwynedd

Cwrdd â Thîm Cymru dros Heddwch

Caiff tîm staff Cymru dros Heddwch ei reoli gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Mae gan y tîm brofiad helaeth ac amrywiol, a brwdfrydedd mawr dros addysg heddwch. Er bod ein swyddfeydd yng Nghaerdydd a Chaernarfon, mae aelodau'r tîm yn treulio llawer o'u hamser ar hyd a lled y wlad, yn cefnogi grwpiau o wirfoddolwyr ledled Cymru - rydyn ni'n edrych ymlaen at gael clywed gennych chi!

Ein partneriaid

Craig Owen - Pennaeth Cymru dros Heddwch   CraigOwen@wcia.org.uk 

Craig Owen

Yn ffigwr blaenllaw ym maes rhyngwladoldeb yng Nghymru dros y pymtheg mlynedd diwethaf, ymunodd Craig â ni o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, lle datblygodd raglen Cysylltiadau Cymunedol Cymru Affrica o’r dechrau ac yntau’n Rheolwr Rhyngwladol ers 2007. Mae hyn wedi bod o gymorth i dros 150 o sefydliadau cymdeithas sifil wrth gyflwyno 500 o brosiectau ar ddysgu, meithrin partneriaethau a datblygu cymunedol rhwng Cymru ac Affrica Is-Sahara, ac yn rhannu arferion gyda phartneriaid Ewropeaidd.

Cyn hynny bu Craig yn gweithio ar Raglen Cymorth Tswnami Oxfam Rhyngwladol yn Indonesia, gan ganolbwyntio ar feithrin heddwch yn nhalaith Aceh sydd yng nghanol gwrthdaro mawr. Ysgrifennai Craig flog o Aceh a oedd yn cael ei ddilyn gan bobl ledled Cymru a’r tu hwnt. Fel Cydlynydd Ymgyrchoedd gydag Oxfam Cymru, arweiniodd Craig waith ar ymgyrchoedd ‘Rhoi Terfyn ar Dlodi’, ‘Rheoli Arfau’ (gan ddiogelu Cytundeb Cyfnewid Arfau Rhyngwladol) ac ar Fasnach Deg. Mae wedi teithio’n helaeth ac wedi ennill profiad rhyngwladol o feithrin heddwch a mentrau cymunedol ymarferol mor bell i ffwrdd â De Affrica, Ethiopia, Uganda, Lesotho, Indonesia, Cambodia, Angola, Israel a Phalesteina. Mae Craig wedi arwain gwaith allanol gyda’r cyhoedd ac ieuenctid drwy Oxfam ac yn ystod dwy flynedd fel Llywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru; ac fel Swyddog Addysg a Lles yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, lle bu'n astudio yn y Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Yn ei amser hamdden, mae Craig yn gwirfoddoli fel trefnydd digwyddiadau ac arweinydd Gweithgareddau Awyr Agored gyda'r elusen LHDT OutdoorLads.

Mae Craig ar absenoldeb estynedig o fis Ionawr 2017 ymlaen er mwyn cael triniaeth a gwella o ganser. Yn ystod ei absenoldeb bydd yn dal i wneud peth gwaith cefndir gydag adnoddau ar-lein. Tara Jane Sutcliffe (gweler uchod) fydd yn ymgymryd â swyddogaethau Rheoli'r Rhaglen tan fis Hydref 2017.

Ffion Fielding, Cydlynydd Arddangosfeydd ac Ymgysylltu   FfionFielding@wcia.org.uk

Team - Ffion Fielding, Cydlynydd De Cymru South Wales Coordinator 1.jpgYmunodd Ffion â ni o Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, lle datblygodd dros ddegawd o brofiad fel Uwch Swyddog Dysgu a Dehongli, ac fel Cydlynydd Dysgu Oedolion.

Daw Ffion ag arbenigedd helaeth o'r sector treftadaeth i dîm Cymru dros Heddwch, yn enwedig ar ôl cael ei secondio dros y flwyddyn ddiwethaf fel Cydlynydd Prosiectau Coffa'r Rhyfel Byd Cyntaf ledled wyth Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

O Gaerfyrddin yn wreiddiol ac yn siarad Cymraeg yn rhugl, mae gan Ffion brofiad helaeth o ddatblygu deunyddiau dysgu a dehongli arddangosfeydd dwyieithog a hygyrch, ac o weithio gyda grwpiau cymunedol ar amrywiaeth eang o brosiectau.

Bydd Ffion yn arwain gwaith treftadaeth tîm Cymru dros Heddwch - ac yn benodol yn datblygu arddangosfa 'Cofio dros Heddwch' a fydd yn teithio Cymru o ddechrau 2016 ymlaen. Bydd hefyd yn cefnogi grwpiau cymunedol ledled y de a'r gorllewin i archwilio eu treftadaeth heddwch eu hunain ac i ddatblygu prosiectau cymunedol unigol.

Fiona Wynn Owens, Cydlynydd Datblygu Gwirfoddoli (yn gweithio yn y gogledd)   FionaOwens@wcia.org.uk

Team - Noam Devey, Cydlynydd Ieunctid Youth Coordinator.jpg

Bydd Fiona yn ymuno â ni ym mis Ionawr 2017 o Gyngor Gwynedd, lle bu'n Gydlynydd Amgueddfeydd a Gwirfoddolwyr yn goruchwylio gwaith rheoli safle, prosiectau gwirfoddolwyr, cyfathrebu a'r cyfryngau ar gyfer Storiel ym Mangor, Amgueddfa Lloyd George ger Cricieth ac Oriel Pendeitsh yng Nghaernarfon.

Cyn hynny roedd Fiona yn Hyfforddwr ac yn Asesydd NVQ ar brosiectau cynhwysiant cymdeithasol yn cefnogi gwaith datblygu Sgiliau Hanfodol, ac roedd yn Gynghorydd Gyrfaoedd am ddeng mlynedd gyda Gyrfa Cymru yn cynnig arweiniad a chwnsela i bobl ifanc, oedolion wedi'u heithrio a'r rhai sy'n dychwelyd i'r gweithle. Mae hefyd wedi gweithio fel Cynorthwyydd Cynhyrchu ym maes Darlledu Radio a Theledu, ac fel Dirprwy Lywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Morgannwg. Mae Fiona wedi bod yn weithgar fel gwirfoddolwr gydag amrywiaeth o sefydliadau ym maes y celfyddydau, gwyliau a chrefftau cymunedol.

Fiona fydd yn arwain ein gwaith datblygu sgiliau gwirfoddoli, hyfforddi, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu a gwaith cyfryngau ar-lein wrth i brosiect Cymru dros Heddwch fagu momentwm yn y cyfnod sy'n arwain at 2017-18.

Awel Irene, Hwylusydd Cyfranogiad Cymunedol (yn gweithio yn y gogledd)   AwelIrene@wcia.org.uk

Team - Awel Irene, Community Participation Officer.jpgBydd Awel Irene yn dod aton ni ym mis Ionawr 2017 o Werin y Coed, lle bu'n gweithio ers 2001 yn cydlynu prosiectau cydweithredol dan arweiniad pobl ifanc, partneriaethau cymunedol, digwyddiadau a chyllido ar gyfer mentrau amgylcheddol a heddwch, gan gynnwys hwyluso Dyfodol / Fforwm Ieuenctid Cymru ar Ddatblygu Cynaliadwy. Yn ystod hydref 2016, bu Awel yn cefnogi Cymru dros Heddwch drwy drefnu gweithgareddau dysgu ynghylch yr arddangosfa Pabis yng Nghaernarfon, gan gynnwys cynhadledd Heddwch Ysgolion Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, gweithdai dweud straeon digidol, hyfforddi athrawon a Gwobrau Arwyr Heddwch.

Yn y gorffennol mae Awel wedi arwain gwaith Prosiectau Ysgolion ar gyfer y Ganolfan Addysg Byd ym Mangor, gwaith Cynhwysiant Cymdeithasol ar gyfer Eglwys Bresbyteraidd Cymru, ac mae wedi gweithio i'r VSO yn Dominica. Mae hi wedi bod yn weithgar erioed fel gwirfoddolwr gydag ystod o grwpiau ymgyrchu, heddwch a chymunedol yn y gogledd.

Awel fydd yn arwain ein gwaith cyfranogiad cymunedol, cynhwysiant ieuenctid / cymdeithasol a gwaith cymorth ar brosiectau yn archwilio hanesion cudd heddychwyr, wrth i brosiect Cymru dros Heddwch fagu momentwm yn y cyfnod sy'n arwain at 2017-18.

Mae Awel yn gweithio 2 ddiwrnod yr wythnos.

Jane Harries - Cydlynydd Dysgu   JaneHarries@wcia.org.uk

Team - Jane Harries, Cydlynydd Dysgu Learning Coordinator.jpgMae Jane wedi bod yn ymgyrchydd heddwch a hawliau dynol ar hyd ei hoes. Yn fwyaf diweddar mae hi wedi bod yn cydlynu Cymdeithas y Cymod, a bu’n gweithio gydag Urdd Gobaith Cymru yn helpu plant i ddatblygu’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da Ryngwladol. Mae Jane yn arbenigo mewn ieithoedd ac yn siarad y Gymraeg yn rhugl. Bu'n dysgu yn Ysgol Gyfun Cymer yn Rhondda Cynon Taf a bu’n Bennaeth Adran Ieithoedd Modern yno, cyn treulio pum mlynedd fel Cynghorydd Addysg Cymru ar gyfer yr NSPCC, a saith mlynedd yn Llywodraeth Cymru fel arweinydd hawliau plant a chyfranogiad pobl ifanc.

Mae Jane yn treulio sawl wythnos bob blwyddyn ym Mhalesteina ac Israel yn cyd-hwyluso gweithdai Alternatives to Violence Project (AVP), gan adeiladu ar ei chyfranogiad fel Sylwedydd Hawliau Dynol gyda Rhaglen Hebrwng Eciwmenaidd ym Mhalesteina ac Israel (EAPPI). Dyna yw testun ei blog.

Rôl Jane yw cyflwyno Strategaeth Ddysgu uchelgeisiol prosiect Cymru dros Heddwch, gan ddatblygu adnoddau cwricwlwm a dysgu dwyieithog; cyflwyno cynadleddau a digwyddiadau ar gyfer ysgolion a grwpiau ieuenctid a chymunedol; hwyluso rhwydweithio ac eiriolaeth ar Addysg Heddwch ac yn y pen draw sefydlu cynllun ‘Ysgolion Heddwch’ ledled Cymru, cynllun a fydd yn arwain y byd.

Mae Jane yn gweithio 2 ddiwrnod yr wythnos.

Mari Lowe, Gwirfoddolwyr Treftadaeth y Deml Heddwch   MariLowe@wcia.org.uk

Team - Mari Lowe, Temple of Peace Heritage Volunteer Support.jpg

Ers mis Mai 2017, mae Mari wedi ymuno â ni o brosiect arddangosfa a hanes llafar Ffoaduriaid Cymru yng nghanolfan Oasis Caerdydd. Yn wreiddiol o Ben-y-bont ar Ogwr, mae ganddi gefndir proffesiynol mewn amgueddfeydd a threftadaeth fel 'curadur ymgyrchu'.

Bydd Mari yn cefnogi gwirfoddolwyr i gasglu a rhannu hanesion cudd Teml Heddwch Cymru a'r sefydliadau sydd wedi gweithio oddi yno, gan gynnwys Cynghrair y Cenhedloedd a mudiadau ymgyrchu a gwirfoddoli rhyngwladol. 

Mae Mari yn gweithio ddau ddiwrnod yr wythnos.
COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA