Rhaglen wedi Darfod

Daeth gweithgareddau rhaglen Cymru dros Heddwch i ben fis Rhagfyr 2018. Mae’r wefan hon bellach yn archif i’r gwaith a ymgymerwyd dros gyfnod canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf o 2014-18 gan gymunedau, gwirfoddolwyr a phartneriaid ar draws Cymru, yn dadorchuddio stori Treftadaeth Heddwch Cymru o’r Rhyfel Byd Cyntaf hyd heddiw. Nod y prosiect oedd ysbrydoli cenedlaethau’r dyfodol i ddod yn weithredol mewn materion rhyngwladol, a bydd y gwaith hwn yn ffurfio’r sylfaen i Raglen Gweithrediad Byd-eang newydd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru sy’n cael ei ddatblygu ar gyfer 2019-24. 

Ar gyfer 2019, bydd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn dal ei gafael ar ddau aelod o staff Cymru dros Heddwch ar sail rhan amser, i gefnogi’r trawsnewidiad o weithgareddau sy’n cael eu hariannu gan y Loteri Dreftadaeth i raglenni 2019-24 newydd Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru. Gallwch gysylltu â nhw drwy walesforpeace@wcia.org.uk neu anfon llythyr at: 

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, Y Deml Heddwch, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3AP

Craig Owen - Pennaeth Cymru dros Heddwch   

Craig Owen

Yn ffigwr blaenllaw ym maes rhyngwladoldeb yng Nghymru dros y pymtheg mlynedd diwethaf, ymunodd Craig â ni o Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, lle datblygodd raglen Cysylltiadau Cymunedol Cymru Affrica o’r dechrau ac yntau’n Rheolwr Rhyngwladol ers 2007. Mae hyn wedi bod o gymorth i dros 150 o sefydliadau cymdeithas sifil wrth gyflwyno 500 o brosiectau ar ddysgu, meithrin partneriaethau a datblygu cymunedol rhwng Cymru ac Affrica Is-Sahara, ac yn rhannu arferion gyda phartneriaid Ewropeaidd.

Cyn hynny bu Craig yn gweithio ar Raglen Cymorth Tswnami Oxfam Rhyngwladol yn Indonesia, gan ganolbwyntio ar feithrin heddwch yn nhalaith Aceh sydd yng nghanol gwrthdaro mawr. Ysgrifennai Craig flog o Aceh a oedd yn cael ei ddilyn gan bobl ledled Cymru a’r tu hwnt. Fel Cydlynydd Ymgyrchoedd gydag Oxfam Cymru, arweiniodd Craig waith ar ymgyrchoedd ‘Rhoi Terfyn ar Dlodi’, ‘Rheoli Arfau’ (gan ddiogelu Cytundeb Cyfnewid Arfau Rhyngwladol) ac ar Fasnach Deg. Mae wedi teithio’n helaeth ac wedi ennill profiad rhyngwladol o feithrin heddwch a mentrau cymunedol ymarferol mor bell i ffwrdd â De Affrica, Ethiopia, Uganda, Lesotho, Indonesia, Cambodia, Angola, Israel a Phalesteina. Mae Craig wedi arwain gwaith allanol gyda’r cyhoedd ac ieuenctid drwy Oxfam ac yn ystod dwy flynedd fel Llywydd Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru; ac fel Swyddog Addysg a Lles yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth, lle bu'n astudio yn y Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear. Yn ei amser hamdden, mae Craig yn gwirfoddoli fel trefnydd digwyddiadau ac arweinydd Gweithgareddau Awyr Agored gyda'r elusen LHDT OutdoorLads.

Yn 2019, bydd Craig yn cefnogi Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru i ddatblygu rhaglen ‘Gweithrediad Byd-eang’ newydd.

Jane Harries - Cydlynydd Dysgu  

Team - Jane Harries, Cydlynydd Dysgu Learning Coordinator.jpgMae Jane wedi bod yn ymgyrchydd heddwch a hawliau dynol ar hyd ei hoes. Yn fwyaf diweddar mae hi wedi bod yn cydlynu Cymdeithas y Cymod, a bu’n gweithio gydag Urdd Gobaith Cymru yn helpu plant i ddatblygu’r Neges Heddwch ac Ewyllys Da Ryngwladol. Mae Jane yn arbenigo mewn ieithoedd ac yn siarad y Gymraeg yn rhugl. Bu'n dysgu yn Ysgol Gyfun Cymer yn Rhondda Cynon Taf a bu’n Bennaeth Adran Ieithoedd Modern yno, cyn treulio pum mlynedd fel Cynghorydd Addysg Cymru ar gyfer yr NSPCC, a saith mlynedd yn Llywodraeth Cymru fel arweinydd hawliau plant a chyfranogiad pobl ifanc.

Mae Jane yn treulio sawl wythnos bob blwyddyn ym Mhalesteina ac Israel yn cyd-hwyluso gweithdai Alternatives to Violence Project (AVP), gan adeiladu ar ei chyfranogiad fel Sylwedydd Hawliau Dynol gyda Rhaglen Hebrwng Eciwmenaidd ym Mhalesteina ac Israel (EAPPI). Dyna yw testun ei blog.

Rôl Jane yw cyflwyno Strategaeth Ddysgu uchelgeisiol prosiect Cymru dros Heddwch, gan ddatblygu adnoddau cwricwlwm a dysgu dwyieithog; cyflwyno cynadleddau a digwyddiadau ar gyfer ysgolion a grwpiau ieuenctid a chymunedol; hwyluso rhwydweithio ac eiriolaeth ar Addysg Heddwch ac yn y pen draw sefydlu cynllun ‘Ysgolion Heddwch’ ledled Cymru, cynllun a fydd yn arwain y byd.

Yn 2019, bydd Jane yn cefnogi Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru i fewnosod ‘Ysgolion Heddwch’ yn y rhaglen Dysgu Fyd-eang.

COFRESTRWCH I GAEL NEWYDDION

WCIA